Gradite stanovanjski ali poslovni objekt? Je Vaša parcela zaščitena?

Pred posegi v kulturno dediščino oziroma v zemljišče za gradnjo znotraj registriranega arheološkega najdišča je potrebno pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, nato pa zavarovati oziroma odstraniti arheološke ostaline.

Svetujemo Vam kako pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ter izvajamo sama arheološka  dela.


Več o pridobitvi dokumentacije, nasveti in pravilniki so na  spodnji povezavi;

http://www.zvkds.si/sl/clanek/nasveti-za-lastnike

Na nasledni povezavi lahko preverite ali je Vaša parcela znotraj registriranega območja arheološkega najdišča.

http://giskd6s.situla.org/giskd/


Zavod raziskuje, dokumentira in fotografira nove arheološke potenciale.

PONUJAMO:
Strokovno usposobljeno ekipo za izvajanje ali pomoč pri arheoloških raziskavah:
Tehnik fotograf
Tehnik dokumentalist
Tehnik risar
Tehnik za zajem in obdelavo podatkov
Izkopavalci

Predhodne arheološke raziskave predpiše Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kadar sega zemljišče, katero je predvideno za gradnjo, na arheološko zavarovano območje, ki je vpisano v register kulturne dediščine. ZVKDS izda investitorju kulturnovarstvene pogoje, s katerimi zahteva izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.

Pri izvajanju arheoloških del uporabljamo moderno tehnologijo ter metodologijo dela, zato je čas izvajanja krajši in bolj ugoden. Rezultati pa so uporabni v turistične namene.

ZAVOD IZVAJA:
HISTORIČNO ANALIZO PROSTORA (kataster najdišč) – METODA 1                                           
ANALIZO OBSTOJEČIH PODATKOV – METODA 2
GIS ANALIZE – METODA 3

EKSTENZIVNI POVRŠINSKI PREGLED ODPRTIH POVRŠIN – METODA 5 (ETP)
EKSTENZIVNO PODPOVRŠINSKI PREGLED ZAPRTIH POVRŠIN – METODA 6 (ETP)

INTENZIVNI POVRŠINSKI PREGLED ODPRTIH POVRŠIN – METODA 8 (ITP)
INTENZIVNI PODPOVRŠINSKI PREGLED ZAPRTIH POVRŠIN – METODA 9 (ITP)

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE Z IZKOPOM ROČNIH SOND – METODA 11
ARHEOLOŠKE RAZISKAVE Z IZKOPOM STROJNIH TESTNIH JARKOV – METODA 12

ARHEOLOŠKA IZKOPAVANJA – 14